Bieåu trung vaên hoùa thaønh phoá Hoà Chí Minh taïi cöûa ngoõ saân bay Taân Sôn Nhaát

Chuû ñaàu : Sôû vaên hoùa thoâng tin Tp. Hoà Chí Minh

Ñòa ñieåm xd: Muõi taøu B, coâng vieân Hoaøng Vaên Thuï, Taân Bình, Tp. HCM

Dieän tích khu ñaát : 2.243m2
Hình ảnh :
Công trình

Dieãn ñaït thoâng ñieäp cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh : " thaønh phoá hoøa bình, hôïp taùc vaø phaùt trieån ".

Hình aûnh vöôn cao maïnh meõ cuûa kieán truùc dieãn ñaït söùc soáng vaø söï phaùt trieån cuoàn cuoän cuûa thaønh phoá.

Hình aûnh ñan xen cuøng phaùt trieån dieãn ñaït söï thaân thieän goïi môøi hôïp taùc .

Söï töôi ñeïp vaø thanh bình cuûa thaønh phoá ñöôïc caûm nhaän qua hình aûnh nhöõng caùnh chim hoøa bình thaáp thoaùng trong coâng trình.