Công viên Tháp Tổ

Địa điểm xây dựng : Đường Thiên Thai, tp Huế.
Chủ đầu tư : Lê Gia Khánh và cộng sự
Năm hoàn thành : 2013