Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tỉnh Đường - Hải Đức
Địa điểm xây dựng : Đường Phan Bội Châu, tp Huế.
Chủ đầu tư : Lê Gia Khánh và cộng sự



SẢNH ĐÓN

SẢNH ĐỢI



CĂN TIN


HỘI TRƯỜNG