Nhà Sơn Trang
Địa điểm : Kon Tum
Năm hoàn thành : 2005